Sara Sigmundsdottir: “I’ve definitely got my groove back.”
McKenzie Flinchum’s 7:14 World Record 19.5 VIDEO
Kari Pearce’s World Record 19.4 Video in 8:34