Sara Sigmundsdottir: “I’ve definitely got my groove back.”